perillinen

suomi-englanti sanakirja

perillinen englanniksi

  1. scion

  2. heir

  1. beneficiary, heir, inheritor (one who benefits from the distribution of an estate)