partying

suomi-englanti sanakirja

partying englanniksi

  1. (present participle of)