palloilla

suomi-englanti sanakirja

palloilla englanniksi

  1. mill around

  1. to play a game (soccer etc.)

  2. to out

  3. (fi-form of)