paasata

suomi-englanti sanakirja

paasata englanniksi

  1. speechify

  2. mouth off, rant, rave, spout

  3. orate

  4. fulminate

  5. preachify

  6. harangue

  7. hold forth

  8. preach

  1. to drone (to speak tediously)