ozonize

suomi-englanti sanakirja

ozonize englannista suomeksi

  1. otsonoida

  1. Verbi

ozonize englanniksi

  1. To treat or react with ozone; to ozonate

  2. To convert oxygen into ozone, especially by using an ozonizer

  3. (inflection of)