otsonoida

suomi-englanti sanakirja

otsonoida englanniksi

  1. ozonize

  1. To ozonize.