otella

suomi-englanti sanakirja

otella englanniksi

  1. take on

  2. prizefight

  1. To compete.