ontologia

suomi-englanti sanakirja

ontologia englanniksi

  1. ontology

  1. ontology

  2. ontology

  3. (fi-form of)

  4. ontology (gl)

  5. ontology (gloss)