oleilla

suomi-englanti sanakirja

oleilla englanniksi

  1. knock about

  2. vegetate

  3. hang out

  1. to stay, linger, loiter