oktaedri

suomi-englanti sanakirja

oktaedri englanniksi

  1. octahedron

  1. octahedron

  2. (syn)