nykyaika

suomi-englanti sanakirja

nykyaika englanniksi

  1. nowadays

  2. today

  3. modern era

  4. modern times

  1. era, period, times