noudatella

suomi-englanti sanakirja

noudatella englanniksi

  1. to conform, to abide, to comply