nostrificate

suomi-englanti sanakirja

nostrificate englanniksi

  1. To grant recognition to a degree from a foreign university; to nostrify.