neutron

suomi-englanti sanakirja

neutron englannista suomeksi

 1. neutroni

 1. Substantiivi

 2. neutroni

neutron englanniksi

 1. A particle forming part of the nucleus of an atom and having no charge; it is a combination of an quark and two quarks. physics

 2. (comeronyms)

  (holo)

 3. neutron

 4. neutrons

 5. neutron

 6. (l)

 7. (l) (gloss)

 8. (l)