neuropathy

suomi-englanti sanakirja

neuropathy englannista suomeksi

  1. hermosairaus, neuropatia

  1. Substantiivi

  2. hermosairaus, neuropatia

neuropathy englanniksi

  1. Any disease of the nervous system.