naulata

suomi-englanti sanakirja

naulata englanniksi

  1. nail

  2. spike

  3. brad

  4. tack

  1. to nail, fasten with one or more nails