nakutella

suomi-englanti sanakirja

nakutella englanniksi

  1. pink

  1. to knock or tap repeatedly