nakella

suomi-englanti sanakirja

nakella englanniksi

  1. to throw things around

  2. (syn)

    (coi)