mukailla

suomi-englanti sanakirja

mukailla englanniksi

  1. to follow, comply with

  2. to mimic, to shape itself like or according to something else

  3. to retell, to paraphrase, rephrase