morkkis

suomi-englanti sanakirja

morkkis englanniksi

  1. drinker's remorse; hangxiety

  2. {{quote-journal|fi

  3. (extreme) remorse about something (gl)