monotonous

suomi-englanti sanakirja

monotonous englannista suomeksi

  1. yksitoikkoinen

  2. monotoninen

  1. yksitoikkoinen, monotoninen

monotonous englanniksi

  1. Having an unvarying pitch or tone.

  2. (synonyms)

  3. (RQ:Scott Betrothed)

  4. Tedious, repetitious, or lacking in variety.

  5. (antonyms)

  6. (RQ:Landon Francesca Carrara)