monotheistic

suomi-englanti sanakirja

monotheistic englannista suomeksi

  1. monoteistinen, yksijumalainen

  1. yksijumalainen, monoteistinen

monotheistic englanniksi

  1. Believing in a single god, deity, spirit, etc., especially for an organized religion, faith, or creed.