moistness

suomi-englanti sanakirja

moistness englannista suomeksi

  1. kosteus

  1. Substantiivi

  2. kosteus, nihkeys

moistness englanniksi

  1. The property of being moist.

  2. That which moistens or makes damp or wet; exuding fluid; liquid in small quantity.

  3. (RQ:Montaigne Florio Essayes)