melodious

suomi-englanti sanakirja

melodious englannista suomeksi

  1. melodinen, sointuva

  2. soinnikas

  1. melodinen, soinnukas

melodious englanniksi

  1. Having a pleasant melody or sound; tuneful.

  2. {{quote-journal