madwoman

suomi-englanti sanakirja

madwoman englannista suomeksi

  1. hullu

  1. Substantiivi

madwoman englanniksi

  1. A woman who is insane.

  2. (RQ:Dickens Bleak House)