luodata

suomi-englanti sanakirja

luodata englanniksi

  1. plumb

  2. sound

  3. sound out

  1. to plumb, cast, fathom (gloss)

  2. to sound, fathom (gloss)

  3. to probe (gloss)