liesi

suomi-englanti sanakirja

liesi englanniksi

  1. cooking stove, kitchen range, kitchen stove, range, stove

  1. stove (for cooking food)

  2. cooking range