legless

suomi-englanti sanakirja

legless englannista suomeksi

  1. jalaton

  1. jalaton

  2. kantokuntoinen

legless englanniksi

  1. Without legs.

  2. Too drunk to stand.