legal action

suomi-englanti sanakirja

legal action englannista suomeksi

  1. oikeustoimi, oikeudellinen toimenpide

  1. Substantiivi

legal action englanniksi

  1. Legal proceedings; a lawsuit.