lauseke

suomi-englanti sanakirja

lauseke englanniksi

  1. phrase

  2. clause

  3. expression

  1. expression (gloss)

  2. phrase (gloss)

  3. phrase