laittaa

suomi-englanti sanakirja

laittaa englanniksi

 1. arrange, set

 2. stick

 3. repose

 4. ready

 5. place

 6. set up

 7. lay

 8. put

 9. put in

 1. to put, set, place

 2. to prepare food

 3. to send

 4. To criticize