laajasti

suomi-englanti sanakirja

laajasti englanniksi

  1. extensively

  2. broadly

  3. big

  4. comprehensively

  1. widely