kvanttiteoria

suomi-englanti sanakirja

kvanttiteoria englanniksi

  1. quantum theory

  1. The theory.