kosketusaisti

suomi-englanti sanakirja

kosketusaisti englanniksi

  1. sense of touch, touch, touch modality

  2. touch perception

  1. sense of touch