koroste

suomi-englanti sanakirja

koroste englanniksi

  1. enhancer, foil

  1. highlight