kontrolloida

suomi-englanti sanakirja

kontrolloida englanniksi

  1. control
  2. check over
  1. To control.