kohtelias

suomi-englanti sanakirja

kohtelias englanniksi

  1. courteous

  2. polite

  3. civil

  4. gallant

  5. well-mannered

  6. suave

  7. gentlemanly

  8. attentive

  1. polite