kivikautinen

suomi-englanti sanakirja

kivikautinen englanniksi

  1. neolithic

  1. stone-age

  2. ''kivikautinen asuinpaikka''

    ''a stone-age dwelling site''