kirjopeippi

suomi-englanti sanakirja

kirjopeippi englanniksi

  1. flame nettle

  1. Any plant in the ''Coleus'' genus of the mint family.