kirjailla

suomi-englanti sanakirja

kirjailla englanniksi

  1. faggot

  2. embroider

  1. to embroider

  2. (syn)

  3. to write a book or books