kimpoilla

suomi-englanti sanakirja

kimpoilla englanniksi

  1. rebound

  1. to back, off or rebound around or repeatedly