kiivailla

suomi-englanti sanakirja

kiivailla englanniksi

  1. thrash out

  1. to contend, to be zealous about