kehityshistoria

suomi-englanti sanakirja

kehityshistoria englanniksi

  1. developmental history