karkailla

suomi-englanti sanakirja

karkailla englanniksi

  1. to keep escaping, to escape repeatedly