kalventaa

suomi-englanti sanakirja

kalventaa englanniksi

  1. sallow

  2. etiolate

  1. to make (more) pale

  2. (fi-form of)