kalmo

suomi-englanti sanakirja

kalmo englanniksi

  1. stiff

  2. dead body

  1. corpse, cadaver