kaavinrauta

suomi-englanti sanakirja

kaavinrauta englanniksi

  1. spokeshave

  1. scraper, especially one with a pointed tip