intoilla

suomi-englanti sanakirja

intoilla englanniksi

  1. enthuse

  1. to be enthusiastic (about something)