insubordinate

suomi-englanti sanakirja

insubordinate englannista suomeksi

  1. tottelematon

  1. Substantiivi

insubordinate englanniksi

  1. Rebellious or defiant to authority.

  2. Contumacious.

  3. A person who defies authority.

  4. (adj form of)