hermoilla

suomi-englanti sanakirja

hermoilla englanniksi

  1. fret

  1. to be nervous

  2. to at the bit (to show nervousness)